9:00 - 17:00

Onze openingstijden Ma. - Vrij.

070 201 71 85

Neem vrijblijvend contact op

Facebook

LinkedIn

Search
 

Privacy Statement

Kaminada > Privacy Statement

Kaminada Legal & Accounting is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Kaminada Legal & Accounting is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Welke gegevens worden verwerkt?
 2. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?
 3. Doeleinden en grondslagen van gegevensverwerking;
 4. Beveiligingsniveau;
 5. Bewaartermijn;
 6. Het delen van gegevens en verwerkers;
 7. Rechten van betrokkenen;
 8. Contactgegevens;
 9. Aanpassen privacy statement.

 

 1. Welke gegevens worden verwerkt

Kaminada Legal & Accounting kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kaminada Legal & Accounting verstrekt:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • IBAN (bankrekeningnummer)

Daarnaast kunnen de  volgende persoonsgegevens worden gegenereerd tijdens uw bezoek aan www.kaminada.nl:

 • IP-adres
 • uw surfgedrag op de website

Tot slot kunnen persoonsgegevens worden verwerkt ontleend aan andere bronnen, zoals:

 • Rechtsbijstandsverzekeraar
 • Handelsregister en Kadaster
 • Openbare zakelijke social media platforms
 • Openbare zakelijke websites

Op de website van Kaminada Legal & Accounting staan hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Kaminada Legal & Accounting is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacy beleid en het gebruik van cookies door die websites en de diensten van die social media platforms.

 

 1. Persoonsgegevens, van wie?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Kaminada Legal & Accounting persoonsgegevens verwerkt en is dan ook van toepassing op:

 • cliënten en potentiële van Kaminada Legal & Accounting
 • bezoekers van kaminada.nl

Alle andere personen die contact opnemen met Kaminada Legal & Accounting of van wie Kaminada Legal & Accounting persoonsgegevens verwerkt

 

3 Doeleinden gegevensverwerking

Kaminada Legal & Accounting gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de Rechtsbijstand
 • het aanvragen en declareren van gefinancierde rechtsbijstand
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken

 

Kaminada Legal & Accounting analyseert:

 • Interactiegegevens (persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Kaminada Legal & Accounting en u)
 • Gedragsgegevens (persoonsgegevens die Kaminada Legal & Accounting verwerkt over uw gedrag)

 

3.1 Grondslagen gegevensverwerking

Kaminada Legal & Accounting verwerkt gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • uw toestemming, die altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
 • uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder het declareren aan u en derden
 • een wettelijke verplichting
 • een gerechtvaardigd belang (zoals marketing)

 

 1. Beveiligingsniveau

Kaminada Legal & Accounting beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, antivirussoftware, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 8.

 

 1. Bewaartermijn gegevens

Kaminada Legal & Accounting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of sprake is van een (potentieel) geschil.

 

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Is er wel een overeenkomst tot stand gekomen worden de gegevens na sluiting van het dossier gedurende vijf jaar bewaard, waarna deze op uw eerste verzoek zullen worden vernietigd. Wanneer u niet laat weten dat uw gegevens na ommekomst van de genoemde periode van vijf jaar vernietigd dan worden deze mogelijk alsnog bewaard.

 

6.1 Het delen van gegevens

Kaminada Legal & Accounting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de  uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, regelgeving of rechtspraak.

 

6.2 Verwerkers

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kaminada Legal & Accounting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Kaminada Legal & Accounting maakt gebruik van een automatiseerder die de IT – omgeving van kantoor beheert en beveiligt.

 

 

 

 1. Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Een verzoek tot inzage dient u schriftelijk toe doen (per e-mail of per post via het onderstaande adres).

Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk kenbaar maken dat u niet (langer) benaderd wenst te worden met informatie over onze diensten.

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kaminada Legal & Accounting.

Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Kaminada Legal & Accounting zal zo snel mogelijk, maar binnen Kaminada Legal & Accounting weken, op uw verzoek reageren.

De mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

 1. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Kaminada Legal & Accounting
Dr. Lelykade 44-K
2583 CM ‘s-Gravenhage
info@kaminada.nl

 

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.Kaminada.nl) worden gepubliceerd.